LÄS NOGGRANT VILLKOREN FÖR DENNA LICENS INNAN NI KLICKAR PÅ ACCEPTKNAPPEN FÖR BESTÄLLNING AV CERTITRADES TJÄNSTER.

GENOM ATT KLICKA PÅ ACCEPTKNAPPEN OCH/ELLER GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN BEKRÄFTAR NI ATT NI LÄST, FÖRSTÅTT OCH ACCEPTERAT VILLKOREN I DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV LICENSEN OCH BLI LICENSTAGARE.

OM NI INTE GODKÄNNER SAMTLIGA VILLKOR FÖR DENNA LICENS, KLICKA PÅ CANCELKNAPPEN OCH INSTALLERA INTE ELLER ANVÄND INTE PROGRAMVARAN SAMT RADERA ALLA KOPIOR AV PROGRAMVARAN.

När ni klickar på acceptknappen beviljar CERTITRADE er, i egenskap av Licenstagare, en Licens till CERTITRADES Licensprodukter enligt villkoren i detta avtal såsom det framgår nedan. Ni kommer att vara bunden av samtliga villkor i detta dokument från och med sådant elektroniskt godkännande.
BAKGRUND

DETTA LICENSAVTAL (”AVTALET”) ÄGER TILLÄMPNING PÅ PROGRAMVARA SOM LICENSIERAS TILL ER (”LICENSTAGAREN”) FRÅN CERTITRADE AB.

– CERTITRADE har utvecklat “Licensprodukterna” såsom de definieras i punkten 1 nedan, vilka tillhandahåller ett system som möjliggör för säljare av produkter och/eller tjänster att koppla ihop sig, och kommunicera med, sina kunder över Internet, sluta försäljningsavtal och acceptera betalning med kreditkort på en hög säkerhetsnivå för såväl säljare som köpare.

– Licenstagaren önskar nyttja Licensprodukterna, som säljare, för ovanstående syften.

– CERTITRADE är beredd att tillhandahålla en licens till Licenstagaren uteslutande på de villkor som framgår av detta avtal.

– CERTITRADE förbinder sig att att vara PCI certifierad och tar fullt ansvar för att lagra kortdata enligt PCI DSS. Intyg om certifiering (AOC) tillhandahålles vid förfrågan.

– CERTITRADE upplåter genom detta avtal en underlicens för säkerhetsfunktionen 3DSecure till Licenstagaren. Underlicensens giltighet och bestånd är avhängig detta avtals bestånd. Underlicensen saknar giltighet utom som del av detta avtal. Vad som i detta avtal sägs om Licensprodukterna skall i tillämpliga delar även gälla för säkerhetsfunktionen 3DSecure.
1. DEFINITIONER

Följande termer skall, där de används i detta avtal, ha den innebörd som framgår nedan:

1.1 “Dokumentation” betyder den dokumentation och de specifikationer av Licensprodukterna, som Licensprodukterna innehåller, att användas av Licenstagaren.

1.2 “Licens” skall ha den definition som anges i punkten 2.1 nedan.

1.3 “Licensprodukter” betyder, om inget annat sägs i detta avtal, samtliga av CERTITRADE tillhandahållna mjukvarulösningar, tjänster och hårdvaror enligt CERTITRADES från tid till annan gällande Licensproduktlista, innefattande Dokumentationen och alla de modifieringar, förbättringar, uppgraderingar och uppdateringar av CERTITRADES Licensprodukter som sker under Avtalets bestånd.

1.4 “Specifikation” betyder den tekniska specifikation av Licensprodukterna som medföljer Licensprodukterna som hjälpfil.
2. ÄGANDERÄTT OCH LICENS

2.1 Under förutsättning av sådan registrering och betalning som avses i punkterna 6 och 8 nedan, upplåter CERTITRADE till Licenstagaren en icke-exklusiv rätt att använda Licensprodukterna uteslutande på de villkor som framgår av detta avtal (”Licensen”).

2.2 Licenstagaren är medveten om och godkänner att samtliga varumärken, upphovsrätter, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, ägda eller licensierade, som används eller ingår i eller är relaterade till Licensprodukterna, är och skall förbli CERTITRADES exklusiva egendom. I samtliga fall skall CERTITRADE vara bibehållen äganderätten och samtliga andra rättigheter till Licensprodukterna (förutom sådana rättigheter som uttryckligen upplåts genom detta avtal). Licenstagaren är medveten om att Licensprodukterna innehåller konfidentiell information som tillhör CERTITRADE, och accepterar att all information som erhållits om Licensprodukterna är CERTITRADES egendom och måste som sådan behandlas konfidentiellt på sätt som föreskrivs i punkten 15.

2.3 Licensprodukterna får användas av Licenstagaren på ett obegränsat antal datorer (stationära eller bärbara). Licensprodukterna får dock inte användas eller åtkommas av andra användare än Licenstagaren.

2.4 Licenstagaren godkänner att CERTITRADE äger rätt att upprätta/låta upprätta och föra detaljerade register avseende Licenstagarens användning av Licensprodukterna och därtill hänförliga transaktioner.

2.5 I samband med att Licenstagaren träffar avtal med kunder med användande av Licensprodukterna, skall Licenstagaren, till förmån för CERTITRADE, försäkra sig om att sådana kunder är bundna av de bestämmelser som är genererade av systemet, innefattande bestämmelser som:

(i) klargör att kunden godkänner att Licensprodukterna används för transaktionen, inklusive men inte begränsat till att betalning sker på det sätt som anges i detta Avtal,

(ii) friskriver CERTITRADE från ansvar för samtliga direkta och indirekta skador samt följdskador som uppkommer i anledning av användandet av Licensprodukterna,

(iii) klargör att kunden godkänner behandling av personuppgifter på det sätt som erfordras för fullgörandet av varje köp/försäljning med användande av Licensprodukterna.

2.6Licenstagaren är skyldig att ersätta CERTITRADE för all skada som CERTITRADE drabbats av till följd av varje avtalsbrott som Licenstagaren gör sig skyldig till.

2.7När kund slutfört betalning med användande av Licensprodukterna visas fönster med information om hur betalningen lyckats. Detta fönster och härifrån genererade fönster och andra skärmbilder disponeras helt fritt av CERTITRADE.
3. BEGRÄNSNINGAR I LICENSEN

3.1 Licenstagaren får inte

(i) avlägsna, anpassa, modifiera, förändra, förbättra, uppgradera, utöka eller ägna sig åt s.k. reverse engineering av Licensprodukterna eller någon fil som genereras av Licensprodukterna, eller skapa derivativa produkter av någon del av Licensprodukterna oavsett syfte, innefattande felrättning och varje annan form av underhåll,

(ii) på annat sätt härleda källkoden eller assemblerkoden beträffande filer som tillhandahållits i exekverbar form eller i objektformat.

3.2 Licenstagaren garanterar att denne inte skall

(i) sälja, licensiera, hyra eller låna ut Licensprodukterna som Licenstagaren erhållit licens till enligt detta Avtal till tredje man, oavsett om detta sker permanent eller tillfälligt,

(ii) använda, eller tillåta användning av, (inklusive utan begränsning till förfaranden via timesharing eller nätverk) Licensprodukterna till förmån för någon annan fysisk eller juridisk person än Licenstagaren, eller i verksamhet för datoriserade tjänster,

(iii) göra icke tillåtna kopior av dokumentation, göra muntliga eller skriftliga översättningar av dokumentationen,

(iv) göra dataöverföringar av Licensprodukterna via telekommunikation eller använda s.k. ”long-haul gateways” på någon CPU där Licensprodukterna används,

3.3 Licenstagaren får inte använda Licensprodukterna för att tillhandahålla dess kunder med information, produkter eller tjänster

(i) i strid med regler som från tillämpas av inlösande bank, kortutställare och liknande,

(ii) som är av olaglig natur, eller vars natur kan anses omoralisk enligt CERTITRADES egen fria men rimliga bedömning, inklusive men inte begränsat till information, produkter eller tjänster som är relaterade till vapen, droger, propaganda eller liknande områden, eller

(iii) i den utsträckning sådant tillhandahållande av information, produkter eller tjänster vore på annat sätt i strid mot tvingande lagar, regler, bestämmelser eller beslut av myndigheter som äger tillämpning från tid till annan.

3.4 Licenstagaren får inte heller, utan CERTITRADES föregående skriftliga samtycke, använda Licensprodukterna för att tillhandahålla sina kunder, eller hänvisa kunderna till, finansiella tjänster eller banktjänster eller värdepapper eller någon annan information, produkt eller tjänst som förutsätter tillstånd, licens eller godkännande enligt lag och/eller av myndighet.
4. BEGRÄNSAD GARANTI

4.1 CERTITRADE garanterar att Licensprodukterna uppfyller Specifikationen i alla väsentliga avseenden.

4.2 Punkt 4.1 innebär inte att CERTITRADE garanterar att Licensprodukterna kommer att motsvara Licenstagarens behov eller att användandet av Licensprodukterna i Licenstagarens användarmiljö kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Licenstagaren är ensamt ansvarig för valet av Licensprodukterna och uppnåendet av avsett resultat eller för faktiskt uppnått resultat.

4.3 Ovanstående garanti äger inte tillämpning på omständigheter som uppkommit i anledning av felaktigt handhavande, externa orsaker, inklusive service eller ändringar som inte utförts av CERTITRADE eller av CERTITRADE utsedd underleverantör, eller användning utanför de specificerade miljöparametrarna. CERTITRADE ansvarar inte för användning av Licensprodukterna annat än på den värdutrustning som specificerats i Specifikationen och i den användarmiljö som anvisats för respektive version av Licensprodukterna. Mindre avvikelser från ovanstående garanti, som är av liten betydelse för avsedd användning av Licensprodukterna och som inte orsakar annat än mindre besvär för Licenstagaren, skall inte anses som brott mot ovanstående garanti.

4.4 För den händelse att Licensprodukterna inte uppfyller Specifikationen i alla väsentliga avseenden, skall Licenstagaren meddela CERTITRADE detta inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då sådan avvikelse borde ha upptäckts av Licenstagaren och under alla förhållanden inte senare än tre (3) månader från avtalsdatumet. Under förutsättning att sådant meddelande erhållits, förbinder sig CERTITRADE att, som den enda påföljden för Licenstagaren i anledning av CERTITRADES brott mot garantin i punkt 4.1, att vidta affärsmässigt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla Licenstagaren med en reviderad version av Licensprodukterna som uppfyller Specifikationen inom nittio (90) dagar från mottagandet av Licenstagarens meddelande enligt denna punkt.

4.5 OVANSTÅENDE GARANTI ÄR CERTITRADES ENDA GARANTI MED AVSEENDE PÅ LICENSPRODUKTERNA OCH DETTA AVTAL. FÖRUTOM VAD SOM FRAMGÅR AV ÖVRIGA BESTÄMMELSER SKALL INGEN ANNAN GARANTI, UTFÄSTELSE ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA FRAMGÅR UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ÄGA TILLÄMPNING OCH LICENSTAGAREN FÖRBINDER SIG ATT INTE FRAMSTÄLLA NÅGOT ANNAT ANSPRÅK BASERAT PÅ LICENSPRODUKTERNAS PRESTANDA ELLER BRIST PÅ PRESTANDA. CERTITRADE FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN VARJE ANNAN GARANTI, UTFÄSTELSE ELLER ÅTAGANDE, VARE SIG DESSA FRAMGÅR UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅTT ELLER AV LAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, KURANS ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ANDRA GARANTIÅTAGANDEN FRÅN CERTITRADES SIDA.

4.6 CERTITRADE friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för att Licenstagarens hårdvaru- eller mjukvarulösningar påverkar Licensprodukternas prestanda, innefattande men inte begränsat till nätverkskonfiguration.

4.7 Bestämmelserna i denna punkt 4 skall gälla även efter Avtalets upphörande.
5. FRISKRIVNING

5.1 ANVÄNDANDET AV LICENSPRODUKTERNA OCH ALLA KONSEKVENSER SOM UPPKOMMER MED ANLEDNING AV SÅDANT ANVÄNDANDE ÄR LICENSTAGARENS FULLA ANSVAR. CERTITRADE SKALL INTE HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT LICENSTAGAREN FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS DIREKT ELLER INDIREKT I SAMBAND MED LICENSPRODUKTERNA, DESS ANVÄNDNING ELLER AV ANNAN ANLEDNING. TILL UNDVIKANDE AV OKLARHETER: CERTITRADE HAR INGET ANSVAR FÖR ATT TREDJE MAN UPPFYLLER SINA SKYLDIGHETER GENTEMOT LICENSTAGAREN I ANLEDNING AV TRANSAKTIONER SOM LICENSTAGAREN GENOMFÖRT MED SÅDAN TREDJE MAN MED ANVÄNDANDE AV LICENSPRODUKTERNA. CERTITRADE HAR HELLER INTE NÅGOT ANSVAR FÖR ATT TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR LICENSTAGAREN MED ANVÄNDNING AV LÖSENORD MISSBRUKAS, OAVSETT OM MISSBRUK SKER PÅ GRUND AV ATT LÖSENORD KOMMIT OBEHÖRIG TILLHANDA ELLER OM MISSBRUK SKER PÅ ANNAT SÄTT OCH CERTITRADE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR SKADOR, OAVSETT TYP, SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV ATT TREDJE MAN INTE FULLGÖR SINA SKYLDIGHETER MOT LICENSTAGAREN ELLER TILL FÖLJD MISSBRUK AV TJÄNSTER SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA MED ANVÄNDNING AV LÖSENORD.

5.2 CERTITRADES ANSVAR GENTEMOT LICENSTAGAREN ENLIGT DETTA AVTAL SKALL UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN VARA BEGRÄNSAT TILL FEMTIO (50) PROCENT AV DEN TOTALA SUMMAN AV DE AVGIFTER SOM LICENSTAGAREN BETALAT FÖR ANVÄNDANDET AV LICENSPRODUKTERNA ENLIGT DETTA AVTAL, DOCK ATT, OM PUNKTEN 12 ÄGER TILLÄMPNING, CERTITRADES TOTALA ANSVAR ISTÄLLET SKALL VARA BEGRÄNSAT TILL 100 % AV NÄMNDA TOTALSUMMA.

5.3 CERTITRADE SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG GENTEMOT LICENSTAGAREN FÖR SPECIELLA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT LEGAL GRUND DÄRFÖR, SÅSOM EXEMPELVIS FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDBARHET OCH/ELLER VINST, AVBROTT, STILLESTÅNDSERSÄTTNING, KAPITALKOSTNAD ELLER KRAV FRÅN TREDJE MAN, OAVSETT OM GRUNDAT PÅ FEL, BRIST, FUNKTION, BRISTANDE FUNKTION, FÖRSENINGAR, PERSONSKADA, EGENDOMSSKADA ELLER I ÖVRIGT, OAVSETT OM CERTITRADE HAR UNDERRÄTTATS OM RISK FÖR SÅDAN SKADA ELLER INTE.

5.4 INGENTING I DETTA AVTAL SKALL FRISKRIVA ELLER BEGRÄNSA CERTITRADES ANSVAR ENLIGT TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA I ANLEDNING AV VÅRDSLÖSHET.

5.5 Bestämmelserna i denna punkt 5 skall fortsätta att gälla även efter detta Avtals upphörande.
6. REGISTRERING OCH UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL

6.1 Registrering av Licenstagaren som användare av Licensprodukterna är en förutsättning för detta avtals bestånd och skall göras i enlighet med tillämpliga instruktioner från CERTITRADE.

6.2CERTITRADE förbehåller sig rätten att vägra registrering om CERTITRADE, efter bedömning av Licenstagarens kreditvärdighet och verksamhet enligt punkterna 7.1.iii och 7.1.iv nedan, skulle anse det olämpligt att upplåta Licensen till Licenstagaren.

6.3Utöver andra påföljder enligt detta avtal vid avtalsbrott äger CERTITRADE rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan därest Licenstagaren bryter mot bestämmelser i detta avtal, inklusive men inte begränsat till punkt 3 ovan avseende fall där Licenstagaren inte visat tillbörlig aktsamhet vid granskning av huruvida transaktion kan vara ett bedrägeriförsök. Vid sådan uppsägning skall inga ersättningar som Licenstagaren erlagt till CERTITRADE återbetalas.
7. INLÖSEN

7.1 I samband med att Licenstagaren registreras som användare av Licensprodukterna skall Licenstagaren träffa Inlösenavtal med inlösande bank/banker på sätt som CERTITRADE anvisar. Eftersom varje betalning till Licenstagarens konto kräver förevaron av ett Inlösenavtal, är ingåendet av nämnda avtal nödvändigt för att fullgöra transaktioner med användning av Licensprodukterna och överföring av betalningar till Licenstagaren.

Licenstagaren är medveten om och godkänner att:

(i) ett Inlösenavtal skall ingås mellan Licenstagaren och inlösande bank/banker,

(ii) CERTITRADE inte har någon som helst behörighet att agera för eller företräda inlösande banker,

(iii) kreditupplysning kommer att begäras avseende Licenstagaren och att dess kreditvärdighet kommer att bedömas självständigt och separat av såväl CERTITRADE som inlösande bank, och att inget Inlösenavtal kommer att tillhandahållas eller ingås om inte Licenstagarens kreditvärdighet bedöms vara tillfredsställande enligt CERTITRADES respektive bankens egen fria bedömning, och att

(iv) information beträffande Licenstagarens verksamhet, inklusive men inte begränsat till information om de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls, kommer att inhämtas, och att inget Inlösenavtal kommer att tillhandahållas eller ingås för den händelse att Licenstagaren bedriver, eller har bedrivit, verksamhet som enligt bankens respektive CERTITRADES egen fria bedömning är av sådan karaktär som beskrivs i punkten 3.3 ovan.

7.2 CERTITRADE ansvarar inte för någon förlust hos Licenstagaren som är relaterad till Inlösenavtalet mellan inlösande bank och Licenstagaren, inklusive men inte begränsat till att Licenstagaren inte ingått Inlösenavtalet eller brutit mot nämnda avtal eller att inlösande bank valt att inte ingå Inlösenavtal med Licenstagaren mot bakgrund av bedömningen av Licenstagarens kreditvärdighet eller av någon annan anledning.
8. BETALNINGSVILLKOR

8.1 Licenstagaren skall, för de rättigheter som upplåts enlig detta Avtal, erlägga betalning till CERTITRADE enligt nedanstående.

8.2 Licenstagaren skall i förekommande fall betala för tillfället gällande avgifter av exempelvis periodisk karaktär och anslutningsavgift till konto/konton som anvisas för erläggande. Gällande avgifter publiceras på CERTITRADEs hemsida. Anslutningsavgiften skall i de fall då CERTITRADE är betalningsmottagare, erläggas till CERTITRADE av Licenstagaren efter beställning av kortbetalning och före det att Licenstagarens ansökan om inlösenavtal postas av CERTITRADE till inlösande bank, vilket skall föregås av att Licenstagaren på vederbörligt sätt företett de uppgifter som för bedömning efterfrågas av inlösande bank och CERTITRADE. I händelse av att Licenstagaren i nämnda bedömning inte godkänns av inlösande bank, skall CERTITRADE utan dröjsmål återbetala anslutningsavgiften till Licenstagaren och i andra fall tillfaller anslutningsavgiften CERTITRADE.

8.4 Licenstagaren skall därtill betala en avgift till CERTITRADE, enligt CERTITRADES från tid till annan gällande prislista (publiceras på CERTITRADEs hemsida) eller offert, för varje transaktion med kunder som Licenstagaren genomfört med användande av Licensprodukterna. Den avgift som Licenstagaren skall betala enligt denna punkt benämns nedan den ”Rörliga Avgiften”.
8.5 CERTITRADE kan tillgodogöra sig avgifter, inklusive den Rörliga Avgiften beträffande varje transaktion som genomförts med användande av Licensprodukterna

(i) ur de medel som CERTITRADE skall överföra från kunden till
Licenstagaren,

(ii) genom faktura till Licenstagaren postalt alternativt som bilaga i
e-mail eller

(iii) i enlighet med de andra rutiner som tillämpas från tid till annan.

CERTITRADE kommer via e-mail att avge redovisning för, bland annat, Rörliga Avgifter.

Licenstagaren ansvarar för att den e-mailadress som senast meddelats CERTITRADE fungerar för alla e-mail som CERTITRADE tillställer Licenstagaren.

8.6 Om betalning enligt punkt 8 ovan avtalats, men belopp eller del av belopp inte kan innehållas av CERTITRADE, oavsett anledningen därtill, skall Licenstagaren erlägga kontant betalning av mellanskillnaden till CERTITRADE, mot faktura från CERTITRADE. CERTITRADE kan också välja att innehålla belopp till täckande av bristen ur framtida betalningsströmmar.

8.7 Om Licenstagaren underlåter att erlägga betalning inom föreskriven tid skall CERTITRADE äga att a) kräva dröjsmålsränta efter förfallodagen i enlighet med vad som närmare framgår av CERTITRADES villkor, b) uppskjuta uppfyllandet av egna skyldigheter intill dess att betalning erlagts, och/eller c) säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till Licenstagaren och erhålla full ersättning från Licenstagaren för all skada som CERTITRADE orsakats.

8.8 Alla priser anges exklusive skatter och avgifter, exempelvis mervärdesskatt. Licenstagaren ansvarar för alla skatter och avgifter, inklusive tull, importavgifter, försäljnings-, användnings- eller vinstrelaterade eller liknande skatter och avgifter som uppkommer i samband med tillhandahållandet av produkter och tjänster enligt detta Avtal.

Licenstagaren skall ersätta CERTITRADE för alla icke inkomstbaserade försäljnings-, användningsrelaterade eller andra skatter eller avgifter som CERTITRADE kan komma att anmodas betala i anledning av detta Avtal.
9. REKLAMATIONER OCH ÅTERBETALNING

9.1 Reklamationer avseende utförda transaktioner som riktas till Licenstagaren skall rapporteras till CERTITRADE utan dröjsmål.

9.2 Återbetalning från Licenstagaren till köpare av belopp som köpare erlagt med utnyttjande av Licensprodukterna vid en transaktion enligt detta avtal, på grund av reklamation eller på grund av annan anledning, får endast ske via CERTITRADE. I dylika fall äger CERTITRADE rätt att debitera Licenstagaren enligt för tillfället gällande prislista för återbetalning till kund. Detta gäller oavsett vem som verkställer dylik återbetalning.

9.3 Vid reklamation efter så kallad capture, d v s när betalning för en transaktion dragits från kundens konto och inte endast är reserverade, måste motsvarande medel inbetalas till CERTITRADE av Licenstagaren. CERTITRADE kan diskretionärt bevilja uppskov med betalningen i enskilda fall.

9.4 Att en transaktion går tillbaka, oavsett orsak inklusive men inte begränsat till bedrägeri och annan oredlighet, innebär inte att CERTITRADE förlorar sin rätt till Rörlig Avgift för transaktionen ifråga.

9.5 Licenstagaren åtar sig att ersätta CERTITRADE för utlägg som kan orsakas av att en transaktion går tillbaka, oavsett orsak inklusive men inte begränsat till bedrägeri och annan oredlighet, och i övrigt att hålla CERTITRADE skadeslöst i alla de fall då inlösande bank, eller annan transaktionspart, vid en reklamation debiterar belopp från konton som tillhör CERTITRADE. CERTITRADE har rätt att innehålla medel ur Licenstagarens betalningsströmmar till täckande av sådan skada.

10. Personuppgifter

Personuppgifter om personer som är kopplade till licenstagaren/säljföretaget behandlas av leverantören/CERTITRADE som personuppgiftsbiträde. Syftet med processhanteringen är att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten och på annat sätt uppfylla sina skyldigheter och utnyttja sina rättigheter i enlighet med avtalet och gällande lagstiftning.

Personuppgifter som nämns häri kan även behandlas och yppas för att marknadsföra leverantörens koncernföretag och partner samt för att kontrollera säljföretagets kreditbedömning. Säljföretaget ansvarar för att att det är lagligt att tillhandahålla ovannämnda uppgifter till leverantören och att de får behandlas för dessa ändamål.

Säljföretaget ansvarar för att informera säljföretagets anställda och andra personer vars uppgifter samlas in och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

För att tillhandahålla Tjänsten kan CERTITRADE behöva hantera personuppgifter om Användarens kunder. Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och CERTITRADE är personuppgiftsbiträde.

Leverantören ska, i rimlig utsträckning, dokumentera sitt arbete med databehandling och hjälpa säljföretaget att efterleva sina skyldigheter avseende dataskyddslagstiftningen. Leverantörens hjälp med förfrågningar om möjlig åtkomst, korrigering eller radering från registrerade personer kan ske mot en separat avgift.

Leverantören får efter eget gottfinnande anlita underleverantörer och överföra personuppgifter utanför EU och EES i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. Leverantören ska tillhandahålla en lista över underleverantörer och platser för behandling av personuppgifter då och då när detta begärs skriftligt.

11. LAGRING AV TRANSAKTIONSUPPGIFTER

11.1 CERTITRADE skall, bland annat i syfte att kunna genomföra återbetalningar vid reklamationer, spara information om kunder och transaktioner i logg. Informationen hålls tillgänglig hos CERTITRADE. Informationen överförs vid senare tillfälle till långtidslagring.

12. EXPORTKONTROLL

12.1 Licensprodukterna och Dokumentationen kan vara underkastade export- eller importrestriktioner i olika länder, däribland bestämmelserna i the United States Export Administration Act. Licenstagaren åtar sig att inte uppsåtligen (i) exportera eller reexportera, direkt eller indirekt, någon produkt eller teknisk information eller några kontrollerade produkter, som begränsas av tillämpliga nationella lagar, inklusive mjukvara, som Licenstagaren erhållit från CERTITRADE enligt detta Avtal, (ii) avslöja sådan teknisk information för att användas i, eller (iii) exportera eller reexportera, direkt eller indirekt, någon direkt produkt av sådan teknisk information eller av sådana andra kontrollerade produkter, inklusive mjukvara, till någon destination till vilken sådan export eller reexport är begränsad eller förbjuden enligt amerikansk lag eller ett annat lands tillämpliga lagar, utan att först ha erhållit CERTITRADES skriftliga medgivande därtill.

13. INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

13.1 CERTITRADE skall, på sätt som anges i punkt 13.2, och med reservation för alla begränsningar däri, vidta åtgärder i anledning av krav som framställts mot Licenstagaren i den utsträckning det baseras på ett påstående om att Licensprodukterna, i den utformning som den har per avtalsdagen, utgör ett intrång i patent eller annan immateriell rättighet som vederbörligen utfärdats enligt lagen i det land där CERTITRADE eller Licenstagaren har sitt säte.

13.2 De åtgärder som Licenstagaren, i händelse av att anspråk från tredje man framställs med påstående om att Licensprodukterna utgör ett intrång i sådan tredje mans immateriella rättigheter, har rätt att kräva av CERTITRADE är uteslutande de följande:

(i) att CERTITRADE skall vidta rimliga försvarsåtgärder eller förlika nämnda anspråk

(ii) att CERTITRADE skall vidta skäliga ansträngningar att utverka en rätt för Licenstagaren att fortsätta att använda Licensprodukterna eller ersätta eller förändra Licensprodukterna så att den inte längre utgör ett intrång.

Om resultat under (i) eller (ii) inte rimligen kan åstadkommas, äger CERTITRADE rätt att säga upp Licensen till den del som utgör ett intrång.

13.3 Licenstagarens rätt att kräva åtgärder av CERTITRADE under punkten 13.2 gäller endast under förutsättning att CERTITRADE omgående underrättas om anspråket från tredje man, och att CERTITRADE från Licenstagaren erhåller den information, rimliga assistans och den behörighet som av CERTITRADE bedöms nödvändig för att vidta åtgärderna.

13.4 CERTITRADE ansvarar inte i det fall det påstådda intrånget grundar sig i otillåtet användande av Licensprodukterna, förändringar som inte gjorts av CERTITRADE, eller kombinering med andra produkter eller enheter som inte tillhandahållits av CERTITRADE. SKYLDIGHETERNA SOM ANGES I DENNA PUNKT 13 UTGÖR CERTITRADES ENDA ANSVAR OCH LICENSTAGARENS ENDA PÅFÖLJDER I ANLEDNING AV INTRÅNG I PATENT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. TILL UNDVIKANDE AV OKLARHETER OCH UTAN INSKRÄNKNING AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR: CERTITRADES ANSVAR ENLIGT DENNA PUNKT 12 SKALL UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN ALDRIG ÖVERSTIGA DEN TOTALA SUMMAN AV AVGIFTER SOM LICENSTAGAREN BETALAT TILL CERTITRADE ENLIGT DETTA AVTAL.

14. AVTALSTID

14.1 Detta avtal träder i kraft då det accepteras av Licenstagaren och senast vid Licenstagarens installation av Licensprodukterna, och skall gälla tills vidare, på de villkor som framgår nedan – särskilt CERTITRADES rätt att säga upp avtalet i händelse av Licenstagarens avtalsbrott.

15. UPPSÄGNING AV AVTALET

15.1 CERTITRADE skall äga rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Licenstagaren bryter mot någon av sina skyldigheter enligt detta Avtal, innefattande men inte begränsat till (i) användning av Licensprodukterna på varje annat sätt än enligt den rätt som upplåtits genom detta avtal, (ii) brott mot sekretessåtagande enligt punkt 15, (iii) underlåtenhet att erlägga betalning enligt punkt 8, (iv) väsentliga eller återkommande förseningar eller felaktigheter när det gäller leveranser till kunder, (v) erbjudanden om försäljning av produkter/tjänster som är olagliga eller av CERTITRADE ansedda som omoraliska eller olämpliga, (vi) varje överträdelse av konsumentskyddande eller annan lagstiftning och/eller (vii) förändring beträffande Licenstagarens verksamhetsinriktning utan föregående godkännande av CERTITRADE.

15.2 Om Licenstagarens avtal med inlösande bank skulle sägas upp eller annars upphöra att gälla, oavsett orsak, har CERTITRADE rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan. CERTITRADE kan dock, efter eget val, välja att säga upp Avtalet endast med avseende på det Inlösenavtal som upphört, om Licenstagaren har slutit något ännu bestående Inlösenavtal.

15.3 Detta Avtal upphör med omedelbar verkan om Licenstagaren inställer sina betalningar, går i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion eller av annan anledning kan anses vara insolvent. Upphörande enligt denna punkt 14.2 gäller oavsett om Licenstagaren fått meddelande från CERTITRADE med sådan innebörd eller inte.

15.4 Detta Avtal gäller tills vidare och kan sägas upp av endera Parten, utan uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig, men CERTITRADE äger rätt att verkställa uppsägning via e-mail.

15.5 Såvida inte annat överenskommits, p.g. av t.ex. säsongsberoende handel, äger CERTITRADE rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Licenstagaren inte, via en eller flera Licensprodukter mottagit minst 10 betalningar från kunder under en närmast föregående period om 6 månader.

15.6 Om CERTITRADE eller Licenstagaren säger upp detta Avtal, har CERTITRADE rätt att, utöver de rättigheter som tillkommer CERTITRADE enligt detta Avtal och lag, skriftligen kräva att Licenstagaren återlämnar eller förstör alla versioner av Licensprodukterna och Dokumentationen och därtill hörande dokumentation, oavsett medium och form, som finns i Licenstagarens besittning. Licenstagaren skall skriftligen bekräfta till CERTITRADE att allt material med anknytning till Licensprodukterna och dess funktion har återlämnats till CERTITRADE eller förstörts. Bestämmelserna i denna punkt 14.6 skall gälla även sedan Avtalet har upphört.

16. SEKRETESS

16.1 Licenstagaren godkänner att allt material och all information relaterad till Licensprodukterna görs tillgänglig för användande uteslutande på och i enlighet med villkoren i detta Avtal. Licenstagaren förbinder sig att inte vid något tillfälle, vare sig under avtalstiden eller efter Avtalets upphörande, direkt eller indirekt avslöja för eller utlämna till tredje man material och/eller information relaterad till Licensprodukterna utan CERTITRADES föregående skriftliga samtycke. Licenstagaren skall hålla CERTITRADE skadeslös avseende samtliga förluster, kostnader, skador och utgifter som uppkommer i samband med Licenstagarens underlåtenhet att iaktta sina skyldigheter enligt denna punkt 16. Licenstagarens sekretessåtaganden skall gälla även efter Avtalets upphörande, oavsett orsaken därtill.

16.2 CERTITRADE skall hålla konfidentiell information om Licenstagaren som erhålls från Licenstagaren eller på annat sätt erhålls eller utvecklas vid fullgörandet av detta Avtal hemlig, och inte utan föregående skriftliga medgivande från Licenstagaren avslöja sådan information för någon, förutom till part/parter som behöver informationen för genomförandet av transaktionerna enligt detta Avtal eller övrigt nödvändigt för uppfyllandet av ändamålen med detta Avtal, eller i enlighet med vad som krävs enligt lag eller i enlighet med krav från myndigheter i enlighet med tillämplig lag.

17. FORCE MAJEURE

17.1 Respektive part undgår ansvar för bristande uppfyllelse av skyldigheter enligt detta Avtal endast i den utsträckning och endast under så lång tid som sådan uppfyllelse hindras eller försenas på grund av avbrott i extern telekommunikation, arbetsmarknadstvist eller annan orsak utanför sådan parts rimliga kontroll, såsom, men inte begränsat till, upplopp, översvämning, krig, krigsliknande tillstånd, bränder, embargon, arbetskraftsbrist, brist på el, bränsle, transportmedel eller allmän brist på andra nödvändigheter. Part som vill åberopa ansvarsfrihet baserat på denna bestämmelse skall omgående skriftligen meddela den andra parten när relevant omständighet uppkommer och när den upphör.

18. ÖVRIGT

18.1 Licenstagaren får inte i något fall överlåta detta Avtal helt eller delvis.

18.2 Ändringar i eller tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parterna.

18.3 Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal skall, i den utsträckning det inte är möjligt att överföra ett sådant meddelande eller kommunikation genom att använda Licensprodukterna, ske skriftligen antingen för hand eller via telefax, eller genom rekommenderat brev till parterna på de adresser som anges i Fakturan (eller till en sådan annan adress, som en part har skriftligen meddelat den andra parten).

18.4 Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och/eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

18.5 Upphörandet av detta Avtal skall inte påverka sådana rättigheter, som har uppkommit för parterna före dagen för Avtalets upphörande.

18.6 Alla utfästelser, garantier och skadeståndsbestämmelser enligt detta Avtal, liksom alla bestämmelser i Avtalet, som är avsedda att iakttas av parterna även efter det att Avtalet har upphört, skall gälla sedan Avtalet upphört och därvid tillämpas full ut, dock med den begränsning som följer av tillämpliga preskriptionsregler.

18.7 Svensk materiell rätt skall gälla för detta Avtal och tolkningen därav. Tvister och krav som härrör från detta Avtal skall slutligt avgöras genom ett skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutets regler för förenklat skiljeförfarande skall därvid tillämpas, om inte Institutet beslutar, med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter, att Institutets Regler skall tillämpas på processen. Om det senare blir fallet, skall Institutet samtidigt besluta om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

18.8 Bestämmelserna i denna punkt 17 skall gälla även sedan Avtalet upphört.